جوان درگزی دومین اختراع خود کمربند پیشگیری از خونریزی را ثبت کشوری کرد

جوان درگزی دومین اختراع خود را به ثبت کشوری رساند

یک جوان درگزی دومین اختراع خود را با عنوان کمربند جلوگیری از خونریزی در مرکز ملی ثبت اختراعات کشور به ثبت رساند.

اجرای موفقیت آمیز عمل دیستانسیون شکمی در بیمارستان امام خمینی (ره) درگز

مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت درگز گفت: برای اولین بار در شهرستان درگز، یک بیمار دارای مشکل دیستانسیون شکمی که در معرض مرگ قرار داشت با موفقیت مورد عمل جراحی قرار گرفت.