کشور بدون حوزه و دانشگاه استقلال خود را از دست می‌دهد

درگز- امام جمعه موقت درگز با بیان اینکه به شرطی کشور رو به ترقی می رود که در کنار تحصیل و تحقیق، تهذیب هم باشد، تاکید کرد: کشور بدون حوزه و دانشگاه استقلال خود را از دست می دهد و متزلزل خواهد شد.